Krates.cz
Všechny kategorie
Krates.cz
7. 12. 2018

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/krates.cz/wp-content/themes/krtheme-root/templates/main/cat-list.php on line 7

Ochrana osobních údajů

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
  1. Tento dokument je součástí Všeobecných podmínek užití Platformy KRATES.
 2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Společnost CARGO CORE s.r.o., se sídlem na ulici Lerchova 12, 602 00 Brno, IČ: 29287235, DIČ: CZ29287235 („Správce“) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a navazujících právních předpisů, tyto osobní údaje: jméno, příjmení, heslo a obrázek Registrovaného návštěvníka, příp. další údaje, a to za účelem realizace práv a povinností souvisejících s užíváním Platformy, identifikace Uživatele při používání Platformy a zasílání obchodních sdělení, a to na základě uděleného souhlasu dle čl. 3.1 tohoto dokumentu. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
  2. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců. Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, nejvíce po dobu 10 let.
  3. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
  4. Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
  5. Osobní údaje zpracovávané Správcem budou zpřístupněny zaměstnancům Správce, auditorům a poradcům Správce.
  6. Osobní údaje zpracovávané Správcem mohou být za podmínek uvedených v GDPR předány třetí osobě. Nesouhlasí-li subjekt údajů s předáním svých osobních údajů dle tohoto článku, je povinen takovýto nesouhlas učinit elektronicky e-mailem na adresu Správce, tj. [info@krates.cz].
  7. Dalšími příjemci osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro Správce, osoby zajišťující provoz marketingových platforem a osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro Správce v souladu s pokyny Správce.
  8. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání osobních údajů do Spojených států amerických společnosti Google LLC (Google Analytics, Google Search Console), společnosti Microsoft Corp. (Bing – Webmaster Tools), společnosti The Rocket Science Group LLC (MailChimp), společnosti Facebook Inc, a společnosti StatCounter. Společnosti jsou certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.
  9. Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ umístěného v registračním formuláři v rámci registrace na Platformě uděluje subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním výše popsaných osobních údajů Správcem, a to za výše uvedeným účelem, a také za účelem zařazení do databáze pro reklamní a marketingové účely, tj. zejména za účelem nabízení zboží a služeb nebo zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu 10 let.
  2. Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to pro kterýkoli z výše uvedených účelů zpracování. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním e-mailu, ze kterého bude jasné, že subjekt údajů odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, na adresu Správce.
 4. COOKIES

3.1. Při provozování Platformy jsou používány soubory cookies (soubory dat, které jsou při návštěvě webových stránek ukládány v počítači Uživatele, smartphonu nebo jiném koncovém zařízení, prostřednictvím kterého Uživatel realizuje přístup k internetu. Cookies slouží k tomu, aby webová stránka Uživatele rozpoznala a poskytla mu tak vyšší uživatelský komfort. Informace ukládané prostřednictvím cookies zahrnují mj. IP adresy, typ používaného prohlížeče, poskytovatele internetového připojení, navštěvované internetové stránky, reklamy zobrazené uživatelem a/nebo informace, které uživatel na navštívené internetové stránce uvedl).

3.2. Správce má přístup k informacím ukládaným prostřednictvím cookies a tyto informace využívá zejména za účelem správy Platformy, monitorování aktivit Uživatele v rámci Platformy, sběru souhrnných údajů o Uživatelích Platformy a jiným statistickým účelům.

3.3. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 3.1 tohoto dokumentu Uživatel souhlasí s oprávněním Poskytovatele využívat informace získané prostřednictvím cookies k účelům dle čl. 3.1 tohoto dokumentu, včetně oprávnění přiřadit tyto informace k informacím, které mohou identifikovat konkrétního Uživatele.

3.4. Uživatel může blokovat ukládání cookies prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. V případě zablokování cookies ze strany Uživatele může být fungování některých nebo všech funkcí Platformy omezeno nebo znemožněno.