Krates.cz
Všechny kategorie
Krates.cz
3. 7. 2019

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/krates.cz/wp-content/themes/krtheme-root/templates/main/cat-list.php on line 7

Všeobecné podmínky užití

služeb poskytovaných společností CARGO CORE s.r.o. na stránkách (URL) [www.krates.cz] (dále jen „Podmínky”)

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
  1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem platformy [KRATES]. Nedílnou součástí těchto Podmínek je dokument Ochrana osobních údajů.
  2. Platforma [KRATES] je dostupná pro Uživatele prostřednictvím webové stránky umístěné na adrese [www.krates.cz] (dále jen „Platforma“). Skrze tuto Platformu nabízí její Poskytovatel Služby Uživatelům, definované dále v těchto Podmínkách.
  3. Provozovatelem Platformy je společnost CARGO CORE s.r.o., se sídlem na ulici Lerchova 12, 602 00 Brno, IČ: 29287235, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 71193, vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen „Provozovatel“).
 2. DEFINICE
  1. Níže uvedené pojmy mají pro účely Podmínek následující význam:
   1. Autorský zákon” je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
   2. NOZ” znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   3. Zákon o některých službách informační společnosti” znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
   4. Podmínky” jsou tyto Všeobecné podmínky užití společně s dokumentem Ochrany osobních údajů;
   5. Návštěvník” je definován v čl. 3.3.1. těchto Podmínek;
   6. Registrovaný návštěvník” je definován v čl. 3.3.2. těchto Podmínek;
   7. Služby” jsou definovány v čl. 4 těchto Podmínek;
   8. Smlouva o poskytování služeb” znamená smluvní vztah založený okamžikem provedení registrace mezi Provozovatelem a Uživatelem, jehož obsahem je využívání Služeb;
   9. Uživatel” je každá fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele bez ohledu na to, zda je Návštěvník či Registrovaný návštěvník;
   10. 2.1.10.Uživatelský obsah” je definován v čl. 5 těchto Podmínek;
 3. UŽIVATEL
  1. Každý, kdo užije Platformy se stává Uživatelem a je povinen seznámit se s těmito Podmínkami vč. dokumentu Ochrany osobních údajů. Užitím Platformy se rozumí vstup na stránky [www.krates.cz] nebo využití Služeb.
  2. Užitím Platformy každý Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Platformu užívat.
  3. Uživatelé se dělí na:
   1. návštěvníky Platformy, kteří mají přístup k obsahu, jež je součástí Platformy (dále jen „Návštěvník“); a
   2. registrované návštěvníky, kteří se prostřednictvím Platformy registrovali a kromě přístupu k obsahu, jež je součástí Platformy jsou oprávnění spravovat i Uživatelský obsah (dále jen „Registrovaný návštěvník“).
  4. Uživatelé prohlašují, že při užívání Platformy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti.
  5. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel má právo odmítnout registrovat Návštěvníka a v případě opakovaného porušování Podmínek má Provozovatel právo Registrovanému návštěvníkovi jeho registraci zrušit.
 4. SLUŽBY
  1. Služby, které Provozovatel Uživatelům skrze svoji Platformu nabízí, jsou:
   1. přístup k obsahu zaměřenému především na [oblasti zdraví a kosmetiky];
   2. možnost přispívat do sekcí pro komentáře v rámci Platformy;

(dále jen „Služby”)

  1. Službu uvedenou v 4.1.1. těchto Podmínek mohou využívat všichni Uživatelé.
  2. Službu uvedenou v 4.1.2. těchto Podmínek mohou využívat pouze Registrovaní Návštěvníci.
  3. Užívání Služeb je bezplatné. Vlastní náklady s užitím Platformy si však každý Uživatel hradí sám (např. náklady na internetové připojení).
  4. Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služeb nebo určité kombinace Služeb pro vybrané skupiny Uživatelů v závislosti na aktuální nabídce Služeb Poskytovatele.
 1. UŽIVATELSKÝ OBSAH
  1. Uživatelským obsahem se rozumí (i) komentáře v sekcích pro komentáře v rámci Portálu, a (ii) obrázek Registrovaného Návštěvníka („dále jen „Uživatelský obsah“).
  2. Každý jednotlivý Registrovaný návštěvník je odpovědný za Uživatelský obsah, který do Platformy vloží. Registrovaný návštěvník prohlašuje, že je oprávněn tento Uživatelský obsah do Platformy vložit, a že vkládaný Uživatelský obsah je v souladu s těmito Podmínkami, obecně závaznými předpisy a chráněnými zájmy Provozovatele, či ostatních Uživatelů nebo třetích osob. Při vkládání Uživatelského obsahu Uživatel nesmí zasahovat do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob.
  3. Uživatel není zejména oprávněn vkládat do Platformy Uživatelský obsah, který by byl reklamou, obchodním sdělením a záměrně vkládat informace za účelem zmatení či uvedení v omyl ostatních Uživatelů či odkazy na internetové stránky, které odkazují na obsah, který je dle těchto Podmínek považován za zakázaný Uživatelský obsah.
  4. V případě, že by Uživatelský obsah porušoval tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn takový Uživatelský obsah smazat. Vzhledem k tomu, že Provozovatel aktivně nekontroluje vložený Uživatelský obsah, mají ostatní Uživatelé možnost informovat Provozovatele o tom, že vložený Uživatelský obsah porušuje tyto Podmínky, a to zasláním oznámení na adresu [info@krates.cz]. Zaslané oznámení musí být důvodné a Uživatel musí konkrétně specifikovat jaký Uživatelský obsah porušuje která konkrétní ustanovení těchto Podmínek. V případě, že Provozovatel neshledá oznámení důvodným, nebude se jím zabývat.
  5. Uživatel je oprávněn svůj vložený Uživatelský obsah měnit či smazat.
  6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 Zákon o některých službách informační společnosti odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele a v případě, kdy by Provozovateli vznikla škoda v souvislosti s vloženým Uživatelským obsahem, daný Uživatel se zavazuje Provozovatele odškodnit.
 2. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Uživatel uděluje Provozovateli časově a územně neomezenou, bezplatnou a neodvolatelnou licenci k užití veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatel v rámci Platformy poskytl. Provozovatel je oprávněn Uživatelský obsah neomezeně užít, a to jak v původní, tak i v pozměněné podobě. Provozovatel je dále oprávněn poskytnout podlicenci ve stejném rozsahu jakékoli třetí osobě.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Uživatel je oprávněn využívat Služeb v souladu s těmito Podmínkami.
  2. Při užívání Služeb je Uživatel povinen chovat se slušně a neuvádět ostatní v omyl.
  3. Uživatel nesmí:
   1. užívat Platformu v rozporu s těmito Podmínkami;
   2. vyvíjet činnost, která by omezovala provoz Platformy;
   3. užívat Platformu způsobem, který by omezoval poskytování Služeb ostatním Uživatelům či jinak zasahovat do práv ostatních Uživatelů a/nebo Provozovatele.
 4. REGISTRACE
  1. Provedením registrace dochází mezi Uživatelem a Provozovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavřena dokončením procesu registrace, při kterém Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami.
  2. Uzavřenou smlouvu Provozovatel neukládá a Uživatel k ní nemá přístup.
  3. Provedenou registraci může Registrovaný návštěvník zrušit. Již poskytnutý Uživatelský obsah zůstává v rámci Platformy zachován a Provozovatel není povinen tento Uživatelský obsah smazat či znepřístupnit.
 5. PLATFORMA
  1. Poskytovatel je vlastníkem Portálu.
  2. Portál je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.
  3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.
 6. PORUŠENÍ PODMÍNEK
  1. V případě, kdy by Uživatel opakovaně či podstatně porušoval tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn neumožnit Uživateli využívání Služeb či zrušit registraci Registrovanému návštěvníkovi.
 7. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE
  1. Provozovatel neodpovídá Uživateli za to, že:
   1. 11.1.1.Platforma a Služby budou poskytovány bezchybně;
   2. 11.1.2.Platforma a Služby budou dostupné nepřetržitě;
   3. 11.1.3.Platforma a Služby budou plně funkční;
   4. 11.1.4.Uživatelský obsah bude zálohován a nebude upravován či mazán;
   5. 11.1.5.Uživatelský obsah neporušuje obecně závazné předpisy či práva nebo oprávněné zájmy jiných Uživatelů a třetích osob.
  2. Provozovatel neodpovídá Uživateli za jakoukoliv újmu ve spojení s užíváním Platformy a Služeb. Stejně tak Provozovatel neodpovídá za Uživatelský obsah a další informace dostupné v Platformě. Provozovatel tak zejména neodpovídá za to, že obsah zveřejňovaný v rámci Platformy (zejména odkazy na produkty) je úplný, přesný, pravdivý a aktuální.
  3. V případě kliknutí na odkaz uveřejněný v rámci Platformy může být Uživatel přesměrován na internetové stránky třetích osob. Provozovatel v takovém případě neodpovídá Uživateli za žádnou újmu, která by Uživateli vznikla.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Provozovatel je oprávněn ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Platformy či poskytování Služeb.
  2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele do Platformy.
  3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Platformu, změnit rozsah či obsah poskytovaných Služeb, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na možnost využívání Služeb a že Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody či jiné odškodnění.
  4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit tyto Podmínky. V případě úpravy těchto Podmínek, Provozovatel o této skutečnosti uvědomí Uživatele vhodným způsobem. Podmínky jsou účinné jejich zveřejněním v Platformě. Upravené podmínky jsou vůči Uživateli účinné za předpokladu, že s nimi vyjádří souhlas. Za souhlas se považuje i pokračování v užívání Služeb po datu účinnosti upravených Podmínek.
  5. Provozovatel je oprávněn práva a povinnosti spojené s Platformou postoupit třetí osobě a Uživatel s tímto postoupením souhlasí.
  6. Rozhodné právo pro vztahy v souvislosti s užíváním Platformy je právo České republiky (bez ohledu odkud byl učiněn do Platformy přístup). Pro řešení sporů v souvislosti s užíváním Platformy jsou příslušné soudy České republiky.
  7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 9. ÚČINNOST
  1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne [19. 11. 2018].